Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

Pozývame všetkých uchádzačov o štúdium na našej škole na posledné kolo prijímacích skúšok.

Oznam

Oznam

Milí žiaci, vážení rodičia,

včera sme rozdali vysvedčenia. Komplikácie, ktoré nám počas posledných mesiacov chceli v tom zabrániť, sme osladili cukrovou vatou. Vy si teraz oddýchnite, na čerstvom vzduchu, pri vode, v lese, kde len chcete. My Vám zatiaľ pripravíme ďalší školský rok ako zo škatuľky – nový, voňavý, veselý.
Kto nestihol prijímacie pohovory v júni, dodatočné prijímačky budú 03.09.2020 a 04.09.2020 vždy v čase 14.00 - 17.00.

Dovidenia v septembri!

Rozhodnutie riaditeľa školy č. 187/2020

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. 5. 2020 a po dohode so zriaďovateľom

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou od 1. júna 2020 otvára školu pre potreby prezenčného vyučovania

podľa všeobecne platných nariadení týkajúcich sa zabezpečenia bezpečnej prevádzky školských zariadení v období pretrvávania opatrení slúžiacich na predchádzanie a zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19.

Po zohľadnení týchto skutočností prijímam rozhodnutie riaditeľa školy, na základe ktorého bude prezenčné vyučovanie obnovené ako individuálne dňom 2. júna 2020 na základe dobrovoľnosti.

Pre žiakov, ktorí sa prezenčného vyučovania nemôžu, alebo nechcú zúčastňovať, bude výuka naďalej prebiehať formou dištančného vzdelávania.

Podrobné informácie o formách, organizácii a rozsahu vyučovania dostanú žiaci a rodičia priamo od triednych učiteľov v priebehu pondelka 1. júna 2020.

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

AKTUALIZÁCIA:

Obnovenie prezenčného vyučovania – informácie

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy č. 187/2020 bude dňom 2. júna 2020 obnovené prezenčné vyučovanie a bude zabezpečené nasledovne:

1. Prezenčné vyučovanie bude prebiehať ako individuálne vyučovanie, v skupinových odboroch sú možné iba individuálne konzultácie a to 1x týždenne

2. Prezenčné vyučovanie je dobrovoľné, realizovať ho možno len po predložení podpísaného Vyhlásenia zákonného zástupcu

3. Škola je pre potreby prezenčného vyučovania otvorená v čase od 12:00 do 18:00, aktualizovaný rozvrh hodín si dohodne žiak s triednym učiteľom a je pre obe strany záväzný 4. Pred vstupom do budovy školy žiak absolvuje meranie telesnej teploty a jeho pobyt v škole služba zaznamená

5. Po vstupe do školy sa žiak riadi pokynmi služby a počká na vyzdvihnutie triednym učiteľom

6. V prípade, že žiak príde do školy s predstihom, počká na vyučujúceho vo vyhradených priestoroch, vstúpiť do školy dospelému sprievodu nebude umožnené

7. Pohyb a pobyt v spoločných priestoroch školy je možný len s rúškom, je potrebné dodržiavať prísne hygienické nariadenia

8. Žiakom, ktorí sa prezenčného vyučovania nebudú zúčastňovať, poskytne škola možnosť pokračovať v dištančnom vzdelávaní

V prípade nejasností týkajúcich sa obsahu a rozsahu jednotlivých vyučovacích hodín sa obráťte na triednych učiteľov, ak máte nejaké otázky smerujúce k vedeniu školy, neváhajte a opýtajte sa.

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

Elektronická prihláška na štúdium

Uchádzač o štúdium v hudobnom odbore môže k prihláške pripojiť audio alebo video záznam spevu jednej ľudovej alebo detskej piesne bez hudobného sprievodu.
Uchádzač o štúdium v tanečnom odbore môže k prihláške pripojiť videozáznam spevu ľubovoľnej piesne bez hudobného sprievodu doplnený o súbežné vytlieskavanie rytmu zvolenej skladby.
Uchádzač o štúdium vo výtvarnom odbore môže k prihláške pripojiť reprodukciu ilustrácie k ľubovoľnej slovenskej ľudovej rozprávke.
Uchádzač o štúdium multimédií (fotografia, animácia, digitálna grafika, videoart) môže k prihláške pripojiť alebo krátke video (najviac 3 fotografie, video v trvaní max. 90 sekúnd) s uceleným príbehom.
Uchádzač o štúdium v literárno-dramatickom odbore môže k prihláške pripojiť audio alebo video záznam prednesu poézie alebo prózy, prípadne textový súbor s vlastnou literárnou tvorbou.

Prílohy môžete zasielať na zusdkbanovce@zusdkanovce.sk.
V prípade ak má príloha viac ako 20MB, môžete využiť napr. stránku uschovna.cz

OZNAM

Oznam

Vážení rodičia, žiaci,

po úvodných technických a organizačných ťažkostiach sme nábeh na vyučovanie cez internet spoločnými silami zvládli. Rozsah vyučovania sa podarilo ustáliť na čísle presahujúcom 80% žiakov a 95% pedagógov. Vďaka patrí všetkým zainteresovaným. Keď to takto pôjde ďalej, stanú sa z Vás všetkých nielen youtuberi, influenceri a počítačoví mágovia, ale aj kameramani, zvukári a strihači. A psychológovia, ktorí dokážu citlivo odhadnúť, kedy je rozumné nechať žiaka s pedagógom samých. Situácia, v ktorej sme sa spoločne ocitli, nás núti zamýšľať sa ako ďalej a za akú cenu. Budem k Vám otvorený – viem, že za svoje školné nedostávate presne to, na čo sme zvyknutí. Nejde iba o obsah, ale aj rozsah ponúkaného vzdelávania. Verte, nikoho to nemrzí viac, ako nás. No dištančný spôsob výuky má svoje limity. A nielen tie technologické. Napriek tomu sa k Vám obraciam s prosbou, aby sme vytrvali. Vedenie školy zo zákona nie je oprávnené znižovať výšku školného, ani ho niekomu odpustiť. Napriek tomu, že sa škola ocitla v komplikovanej finančnej situácii spôsobenej vonkajšími vplyvmi, rokujeme so zriaďovateľom o tom, aby sme našli spôsob, ako nastaviť režim platenia školného tak, aby vytvoril rovnováhu medzi tým, čo ponúkame a koľko platíte Vy. Nechcem predbiehať, ale isté úľavy zrejme dokážeme vyrokovať, no veľa závisí od toho, ako dlho ostanú školy zatvorené a v akom režime budeme pokračovať po ich opätovnom otvorení. Pre túto chvíľu by nám napríklad veľmi pomohlo, keby tí, ktorí školné ešte nezaplatili, tak urobili. Bol by to prejav solidarity, ktorý by nás nielen povzbudil do ďalšej práce, ale aj zreteľne potvrdil, že našej snahe o minimalizovanie škôd rozumiete. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa školného sa obracajte priamo na riaditeľa školy na adrese: silvester.lavrik@zusdkbanovce.sk.

O záležitostiach týkajúcich sa vyučovania komunikujte s triednymi učiteľmi, prosím. Napriek tomu, že vyučovanie na diaľku stojí obe strany nemálo úsilia a výsledok nie je vždy radostný. Dôležité je, aby sme udržali kontakt, pracovné návyky a dosiahnutú úroveň psychomotorických väzieb. Dôležité je, aby sme nezleniveli. Dôležité je to preto, aby roky úsilia, či perspektíva rozvoja žiaka, nevyšli nazmar. Raz sa táto situácia skončí a bola by škoda začínať od nuly. Alebo zahodiť to, čo už vieme len preto, že sa nám cesta za múzickým vzdelaním skomplikovala. Návyk tvorivo myslieť, prstoklad, nátisk, hlasová kultúra, pohybové a vizuálne danosti sa bez pravidelného cvičenia stratia veľmi rýchlo. Našou úlohou je zabrániť tomu, aby sa tak stalo.

Preto budeme vo vyučovaní pokračovať. Aj napriek vypadávajúcej sieti. Aj napriek množstvu iných a často pohodlnejších pokušení, ktoré vo virtuálnom aj reálnom svete na nás striehnu Aj napriek tomu, že sa nám niekedy môže zdať, že aj tak je to všetko zbytočné. Nie je to zbytočné. Spomeňte si na to, čo sme spolu s našimi žiakmi a Vašimi deťmi zažili a urobili. Predstavte si, o čo všetko by sme prišli, keby sme sa – odstrihli.

Ale nielen prácou je človek živý. Ak by ste mali náladu sa na náš spoločný účet pobaviť, tu nájdete Karanténa kvíz 01.

Ďakujem Vám za pozornosť, porozumenie a podporu.

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Karanténa kvíz 01

Kvíz

Pamätáte sa ešte, ako to vyzeralo, keď sa mohlo chodiť do školy? Možno áno, možno nie, kým sa do nej vrátime, zasúťažte si s nami! Správnym riešiteľom sa radi pomstíme nejakou absolútne nepoužiteľnou cenou. Napríklad plyšákom na cibuľke!

Upozornenie: správnych odpovedí môže byť pri každej otázke aj viac, niekedy dokonca všetky sú správne!

Link na kvíz nájdete tu.

HudbaSochaSídlisko

Vyhodnotenie grantu

Hodnotiaca komisia grantového programu #mamnato vyhodnotila projekt nášho rodičovského združenia - HudbaSochaSídlisko ako jeden z 15 najlepších (z oprávnených 341 projektov) a bola mu udelená podpora vo výške 8 tisíc eur. Ďakujeme.

Projekt Rodičovského združenia pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša s názvom HudbaSochaSídlisko, je už tri roky fungujúca komunitná aktivita zameraná na tvorbu trvalej inštalácie plastík a tvorbu zážitkového parku vo vnútrobloku najväčšieho sídliska (9000 obyvateľov) v meste. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na tvorbu dobrovoľníkov z radov rodičov a obyvateľov sídliska pod vedením enviromentalistov a výtvarných umelcov, diela ktorých prispejú ku kultivovania priestoru v okolí školy a vo vnútrobloku. Súčasťou projektu je úprava terénu, výsadba drevín, osádzanie lavičiek a postupná premena priestranstva okolo školy na zážitkový park, amfiteáter a galériu pod šírim nebom.

OZNAM

Oznam

Vedenie školy informuje žiakov, ich rodinných zástupcov a verejnosť o prerušení vyučovania v budove školy. Vo vyučovaní pokračujeme dištančnou formou prostredníctvom internetu. O ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Úplné znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 26.03.2020.
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 z 11.03.2020.
Usmernenie k zamestnanosti v regionálnom školstve
Ako funguje dištančné vzdelávanie u nás vie aj pani prezidentka.

Kvet menom Ďakujem! - Vyhodnotenie

Súťaž

Vážení a milí, kvetinárky a kvetinári, motýľkari, včielkári, srdiečkári a ostatní súťažiaci,

priznám sa, že ste ma prekvapili. Vynaliezavosťou, usilovnosťou a hlavne dobrosrdečnosťou. Sme naozaj radi, že sa Vás do našej výzvy zapojilo toľko a z takých rôznorodých končín – okrem našich žiakov a priaznivcov v Bánovciach sa k nám pridali šikovníci z Oravy (Novoť, Oravský Podzámok...), Žiaru nad Hronom, Košíc. Vďaka príspevku z Alkovenu sa naša výzva dostala aj do Rakúska. Vy ste svoju prácu odviedli vynikajúcim spôsobom, teraz je rad na nás – vyhlásiť víťazov a oceniť ich. Je to naozaj ťažká úloha, lebo veru si Vaše kvety pozeráme stále dookola a čím viac si ich pozeráme, tým menej máme chuť oceniť iba jedného, či troch... Najradšej by sme ocenili Vás všetkých. Urobíme to teda takto: svoje kvety vďaky si zatiaľ nechajte v oknách, prípadne k nim namaľujte ďalšie, lebo veď jar prichádza pomaly a treba ju posmeliť a vďaky takisto nie je nikdy dosť. Potom si svoje kvety odložte a keď sa vrátime do školy, usporiadame jednu veľkú spoločnú výstavu spojenú s koncertom s názvom Kvet menom ĎAKUJEM! Každý z Vás, kto sa do výzvy zapojil a svoj kvet prinesie, dostane voňavú a sladkú odmenu z medu, lebo veď aj na to sú kvety dobré, že sa na nich pasú včielky.

No a odvážlivcom s pevnými nervami, ktorým sa nechce čakať a sladká odmena by im bola málo, tomu môže prísť pod okno zahrať na tube riaditeľ školy - link, ale medzi nami – je to skôr trest, než odmena. Ale pánu učiteľovi Petákovi ani muk!

Tvoja zuška.

Súťaž nájdeš na školskom facebooku

Dištančné štúdium v ZUŠ DK

Oznam

AKTUALIZÁCIA:
O tom, ako sa nám s vyučovaním na diaľku darí aj nedarí, už vie aj pani prezidentka - link na FB.

Vážení rodičia, žiačky a žiaci,

vyzerá to tak, že tak skoro ma neprídete rozčuľovať a zabávať svojimi výkonmi do priestorov školy. To však neznamená, budeme sedieť so založenými rukami a čakať, kým nás nejaký vírus zje aj s topánkami. Budeme disciplinovaní a pracovití, tak ako som to u Vás videl už miliónkrát.

A preto:

- najneskôr od pondelka spustíme vyučovanie na diaľku, každý triedny učiteľ si svoj spôsob, ako s vami spolupracovať na tom, aby vám prsty neskľaveli, nohy nezdengľaveli a mozgy sa nescvrkli, nájde

- vyučovanie je z vašej strany dobrovoľné a verím, že bude aj zábavné, okrem toho, že bude nanajvýš užitočné

- od pondelka sledujte školský FB, pripravujeme pre vás súťaže o výnimočné ceny (kto vyhrá, môže napríklad zaspievať alebo zahrať sedemčiarkované cé, jedným ťahom nakresliť najväčší domček na svete, vymyslieť najdlhšie slovo, alebo na jednej nohe stáť, kým neobrastie machom), ale aj užitočné odmeny máme pre vás

S pozdravom – kto sa bojí, zle sa hojí,

Silvester Lavrík riaditeľ v rúšku

P. S.: Na tomto linku sa môžete presvedčiť, že nie všetko, čo som napísal, sú len slová, lebo hoci chlapa robí slovo, jeden čin je viac, než tisíc slov

2 percentá

Oznam

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme.

Buďme zodpovední

Oznam

Školský dvor nie je v tomto období vhodným miestom na stretávanie sa.

Nevystavujte seba, svoje deti a ostatných zbytočnému riziku.

Ďakujeme.

Hľadá sa učiteľ

Oznam

ZUŠ DK v Bánovciach nad Bebravou hľadá učiteľa hry na gitare. V prípade záujmu sa prosím hláste v kancelárii ZUŠ DK osobne alebo na tel. č. 038/760 2279, mobil 0911 969 771.


Nástupný plat vo výške od 612,50 eur do 1 038,50 eur. Výška závisí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky pedagogickej praxe.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 516 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 37 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279