Literárno - dramatický odbor

LDO vznikol na škole na začiatku 90. rokov 20. storočia. Literárno – dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje pohybové, rečové, dramatické, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiaka. Rozvíja aktívny tvorivý prístup k základným postojom v okolitej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša škola, hra, učenie i práca. Žiaci nadobúdajú kultivovaný prejav v rečovej i pohybovej oblasti. Dôraz sa kladie na kultivovaný rečový prejav, v umeleckom prednese s dôrazom na techniku umeleckého prednesu.
Absolvent tohto odboru nadobúda také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu. Ďalej povolania, ktoré vyžadujú pohotové riešenie situácií a dobré komunikačné schopnosti a rétoriku.
V literárno – dramatickom odbore sú žiaci zaradení do tried podľa talentu a veku. Je zriadené dvojročné prípravné štúdium "Bambuľkovo" pre 5 – 6 ročné deti.

 

 

Fotogáléria školy.

 

 

Videoarchív LDO

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279