Ateliér audiovizuálnej tvorby

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie.
Audiovizuálna a multimediálna tvorba v základnom umeleckom vzdelávaní je tak chápaná jednak ako prostriedok (nástroj) umeleckej tvorby, ktorý je možné využívať v rôznych umeleckých odboroch, jednak ako výsledok umeleckého procesu - hotový tvar umeleckého vyjadrenia.
Cieľom výučby odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov, naučiť žiakov vytvoriť audiovizuálny a multimediálny produkt.
Poslaním odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je zamerať sa na výchovu k médiám, ich hodnotám a obsahom. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho vlastného kreatívneho potenciálu pomocou tvorby vlastných produktov a praktickej tvorivej mediálnej práce.

Štúdium zahŕňa:
- fotografiu,
- video,
- počítačovú grafiku
- animáciu.

 

Fotogáléria

 

Instagram

 

Videoarchív

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 526 žiakov (stav k 15.09.2019) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 30 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279