Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Opatrenie riaditeľa školy k situácií Covid - 19 v meste


Aktualizácia (14.05.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 14.05.2021.


Aktualizácia (30.04.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 30.04.2021.Aktualizácia (16.04.2021):

Vážení žiaci, žiačky, rodičia, kolegyne a kolegovia,

prihováram sa Vám po dlhšom jalovom období nepravého času čakania na lepšie časy konečne s dobrými správami: od pondelka učíme aj prezenčne! Nie síce všetkých a v plnom rozsahu (zatiaľ), ale každý krok smerom k zodpovednému a plnohodnotnému životu v nových časoch sa počíta. Úprimne sa priznám, že sa teším viac, ako keby som vyhral v lotérii.
A teraz k veci:
- zodpovednými styčnými dôstojníkmi, u ktorých nájdete odpovede na všetky otázky súvisiace s aktuálnym režimom prezenčného aj dištančného vzdelávania, sú triedni učitelia, takže na praktické otázky súvisiace s aktuálnym režimom vyučovania Vám odpovedia práve oni

- pripravme sa, prosím, na to, že v nadväznosti na to, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia, budeme Vás operatívne informovať o tom, ako sa celospoločenský vývoj bude odrážať na režime organizácie vyučovania v našej škole - aby sme prezenčné vyučovanie dokázali zabezpečiť v súlade s nariadeniami a opatreniami vyššieho rádu, je bezpodmienečne nutné, aby ste do školy vstupovali až po splnení podmienok stanovených Vyhlásením o bezinfekčnosti*

- potrebnú úroveň protipandemických opatrení a záväzok ich rešpektovania vyjadríte podpisom Vyhlásenia o bezinfekčnosti (pdf,docx),  prečítajte si ho, prosím, pozorne

- v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok, obracajte sa, prosím, na vedenie školy na zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk

Srdečne,

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 15.04.2021.


Aktualizácia (19.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 19.03.2021.Aktualizácia (12.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 12.03.2021.Aktualizácia (05.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 05.03.2021.Aktualizácia (26.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 26.02.2021.Aktualizácia (18.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 18.02.2021.Aktualizácia (05.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 05.02.2021.Aktualizácia (07.01.2021):

Vstup do školy je povolený iba zamestnancom školy a to len s výslovným súhlasom riaditeľa školy.Aktualizácia (23.10.2020):

od pondelka 26.10.2020 (vrátane) sa prezenčná výučba mení na dištančnú.

Našou snahou je zachovať kvalitu, rozsah aj rozvrh vyučovania v čo najväčšej miere. Preto Vás prosím, aby ste nevyhnutné zmeny v rozvrhu spôsobené vonkajšími okolnosťami a ďalšie podrobnosti výučby konzultovali priamo s triednymi učiteľmi, ktorí sa Vám s aktualizovanými informáciami ozvú v priebehu budúceho týždňa. Prednostne budú kontaktovať žiakov a zákonných zástupcov, ktorí majú vyučovacie hodiny naplánované na pondelok a utorok.
Buďme si, prosím, navzájom nápomocní. Naše deti nás počujú aj keď nepočúvajú a vidia nás, aj keď sa nepozerajú. To oni vydajú svedectvo o tom, ako sme zvládli úlohy, ktoré im už aj príšerne komplikujú detstvo.
Za porozumenie Vám opäť, no v nezmenšenej miere, zo srdca ďakujem.

S úctou,

Silvester Lavrík
riaditeľ školy
Vážení rodičia, žiačky, žiaci, kolegyne a kolegovia,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania a ďalších obmedzeniach súvisiacich s vývojom pandémie platných od 12. 10. 2020  a na základe Pokynu primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou č. 10/2020 režim vyučovania upravujem nasledovne:

 • skupinové prezenčné vyučovanie vo výtvarnom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie v tanečnom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie vo literárno - dramatickom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie v prípravnom štúdiu (kolotoč) sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • individuálne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore pokračuje naďalej v nezmenenom režime

 • Vo všetkých odboroch je možné prezenčné vzdelávanie kombinovať s dištančným, najmä pokiaľ ide o formulovanie zadaní, úloh, či online testovanie vedomostí.

  Hudobná náuka a ostatné skupinovo vyučované predmety (dejiny divadla, výtvarného umenia, tanca...) prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

  Nariadenia o organizovaní prezenčného vyučovania, dôvodoch prechodu na úplné dištančné vzdelávanie a návrate žiaka do vyučovacieho procesu po jeho prerušení zo zdravotných či iných dôvodov ostávajú v platnosti tak, ako sú uvedené v rozhodnutí riaditeľa školy č.3/2020.


  Silvester Lavrík, riaditeľ školy


  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - pdf, docx.

  Pokyn primátorky 9/2020 - pdf.

  Školné a jeho úhrada

  Školné je potrebné uhradiť do 15.9.2020 prevodom na náš účet alebo v hotovosti v kancelárii školy (číslo dverí A2 16 na poschodí), prípadne triednemu učiteľovi. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo  skupinové vyučovanie a tiež od veku žiaka. Bližšie informácie nájdete v sekcii školné.