Umenie je odstránenie zbytočnosti.

Pabblo Picasso

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto.

Leonardo da vinci

Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.

William Shakespeare

Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.

Martin Luther

Dnes je najväčším umením žiť z umenia.

peter Knap

Prev
Next

Opatrenia riaditeľa školy k situácií Covid - 19


Aktualizácia (28.01.2022):

Na základe aktuálneho vývoja pandemickej situácie režim vyučovania upravujem nasledovne:
- vyučovanie v hlavných predmetoch (individuálne aj skupinové) naďalej prebieha prezenčne, potrebné je dôsledne zachovávať všeobecne platné nariadenia vrátane aktualizácie kontroly vyhlásení o bezinfekčnosti podpísaných zákonným zástupcom
- v prípade, že je žiak v karanténe, vyučovanie pokračuje v dištančnej forme - ak rodič/plnoletý žiak odmietne dištančné vzdelávanie, triedny učiteľ si žiadosť o prerušenie vyučovania vyžiada v písomnej forme (mail)
- vyučujúci, ktorý sa dostane do situácie, že musí vyučovať hybridne (kombinácia prezenčnej a dištančnej výučby), realizuje svoju prácu na pracovisku
- výnimku z vyučovania z pracoviska udeľuje riaditeľ školy len v odôvodnených prípadoch a na žiadosť pedagogického zamestnanca
- kvôli zníženiu premiešavania žiakov pozastavujem prezenčnú výučbu týkajúcu sa súborovej hry a skupinových voliteľných predmetov

Toto rozhodnutie riaditeľa školy nadobúda platnosť dnešným dňom (vrátane) a platí až do odvolania.

V Bánovciach nad Bebravou dňa, 28. 1. 2022

Silvester Lavrík, riaditeľ školy


Aktualizácia (26.11.2021):

Na základe rozhodnutia MŠ SR prijímam rozhodnutie riaditeľa školy č. 04/2021. Na základe tohto rozhodnutia od pondelka 29. 11. 2021 (vrátane) prechádza režim vzdelávania na dištančné vyučovanie bez výnimky. Ostatné nariadenia, vrátane testovania nezaočkovaných zamestnancov ostávajú v platnosti. Toto nariadenie platí až do odvolania.


Aktualizácia (25.11.2021):

V reakcii na uznesenie vlády zo dňa 24. 11. 2021 vydávam rozhodnutie riaditeľa školy, ktorým sa upravuje režim zabezpečovania vzdelávania nasledovne:

- naďalej zabezpečujeme prezenčné vyučovanie v maximálnom možnom rozsahu, musí byť však realizované ako individuálne (výnimku tvoria žiaci žijúci v spoločnej domácnosti, spolužiaci zo ZŠ, či SŠ a zaočkované osoby)

- dištančné vzdelávanie prebieha prednostne z pracoviska

- aktualizovaný rozvrh hodín je potrebné konzultovať so zástupcami školy a do agendy triedneho učiteľa je potrebné značiť všetky relevantné údaje o jeho priebehu

- práca z domu je možná v odôvodnených prípadoch; zamestnanec o takúto formu výkonu svojich pracovných povinností musí požiadať vedenie školy

- zamestnávateľ zamestnancovi prácu z domu umožní, ak má zamestnanec na jej realizáciu vytvorené primerané podmienky

- ťažisko komunikácie so žiakmi, vrátene komunikovania aktuálnych zmien v rozvrhu hodín a zmene spôsobu vyučovania ostáva na triednom učiteľovi; polemické otázky a prípadné rozpory bezodkladne postupuje vedeniu školy

- zamestnanci, ktorí nie sú očkovaní proti C-19 ani toto ochorenie v priebehu posledného polroka neprekonali, sú od 29. 11. 2021 bezprostredne po príchode na pracovisko povinní predložiť doklad o negatívnom výsledku testu nie starší ako 7 dní; náklady spojené s testovaním neočkovaných zamestnancov budú uhrádzané v prvej polovici nasledujúceho mesiaca za celý predošlý mesiac odrazu

- počas celého pobytu v škole je potrebné mať dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom a dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia


Aktualizácia (12.11.2021):

V súvislosti so skutočnosťou, že okres Bánovce nad Bebravou je od 15.11.2021 v čiernej farbe platného školského covid-semaforu, rozhodol som o prijatí nasledujúcich opatrení:

- prezenčná výučba žiakov je možná iba ako individuálne vyučovanie

- akákoľvek skupinová činnosť je možná iba dištančne

- o zmene rozvrhu a spôsobe výučby informuje rodiča/žiaka triedny učiteľ

- o zmenách v spôsobe vyučovania a aktualizácii rozvrhu je potrebné bezodkladne (dnes) informovať tých, ktorí majú vyučovanie v pondelok

Ostatné opatrenia budú aktualizované v priebehu pondelka, v nadväznosti na opatrenia vlády (po ich schválení parlamentom).


Aktualizácia (31.08.2021):

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest ochorenia COVID-19* ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení pravidelnej dochádzky stanovenej rozvrhom vyučovania rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka pri jeho prvej návšteve obnoveného vyučovania. Návštevník školy a školského zariadenia, vrátane zákonného zástupcu, môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať - Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka.

* neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


Aktualizácia (14.05.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 14.05.2021.


Aktualizácia (30.04.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 30.04.2021.Aktualizácia (16.04.2021):

Vážení žiaci, žiačky, rodičia, kolegyne a kolegovia,

prihováram sa Vám po dlhšom jalovom období nepravého času čakania na lepšie časy konečne s dobrými správami: od pondelka učíme aj prezenčne! Nie síce všetkých a v plnom rozsahu (zatiaľ), ale každý krok smerom k zodpovednému a plnohodnotnému životu v nových časoch sa počíta. Úprimne sa priznám, že sa teším viac, ako keby som vyhral v lotérii.
A teraz k veci:
- zodpovednými styčnými dôstojníkmi, u ktorých nájdete odpovede na všetky otázky súvisiace s aktuálnym režimom prezenčného aj dištančného vzdelávania, sú triedni učitelia, takže na praktické otázky súvisiace s aktuálnym režimom vyučovania Vám odpovedia práve oni

- pripravme sa, prosím, na to, že v nadväznosti na to, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia, budeme Vás operatívne informovať o tom, ako sa celospoločenský vývoj bude odrážať na režime organizácie vyučovania v našej škole - aby sme prezenčné vyučovanie dokázali zabezpečiť v súlade s nariadeniami a opatreniami vyššieho rádu, je bezpodmienečne nutné, aby ste do školy vstupovali až po splnení podmienok stanovených Vyhlásením o bezinfekčnosti*

- potrebnú úroveň protipandemických opatrení a záväzok ich rešpektovania vyjadríte podpisom Vyhlásenia o bezinfekčnosti (pdf,docx),  prečítajte si ho, prosím, pozorne

- v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok, obracajte sa, prosím, na vedenie školy na zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk

Srdečne,

Silvester Lavrík
riaditeľ školy

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 15.04.2021.


Aktualizácia (19.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 19.03.2021.Aktualizácia (12.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 12.03.2021.Aktualizácia (05.03.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 05.03.2021.Aktualizácia (26.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 26.02.2021.Aktualizácia (18.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 18.02.2021.Aktualizácia (05.02.2021):

Rozhodnutie primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou zo dňa 05.02.2021.Aktualizácia (07.01.2021):

Vstup do školy je povolený iba zamestnancom školy a to len s výslovným súhlasom riaditeľa školy.Aktualizácia (23.10.2020):

od pondelka 26.10.2020 (vrátane) sa prezenčná výučba mení na dištančnú.

Našou snahou je zachovať kvalitu, rozsah aj rozvrh vyučovania v čo najväčšej miere. Preto Vás prosím, aby ste nevyhnutné zmeny v rozvrhu spôsobené vonkajšími okolnosťami a ďalšie podrobnosti výučby konzultovali priamo s triednymi učiteľmi, ktorí sa Vám s aktualizovanými informáciami ozvú v priebehu budúceho týždňa. Prednostne budú kontaktovať žiakov a zákonných zástupcov, ktorí majú vyučovacie hodiny naplánované na pondelok a utorok.
Buďme si, prosím, navzájom nápomocní. Naše deti nás počujú aj keď nepočúvajú a vidia nás, aj keď sa nepozerajú. To oni vydajú svedectvo o tom, ako sme zvládli úlohy, ktoré im už aj príšerne komplikujú detstvo.
Za porozumenie Vám opäť, no v nezmenšenej miere, zo srdca ďakujem.

S úctou,

Silvester Lavrík
riaditeľ školy
Vážení rodičia, žiačky, žiaci, kolegyne a kolegovia,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810 o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania a ďalších obmedzeniach súvisiacich s vývojom pandémie platných od 12. 10. 2020  a na základe Pokynu primátorky Mesta Bánovce nad Bebravou č. 10/2020 režim vyučovania upravujem nasledovne:

 • skupinové prezenčné vyučovanie vo výtvarnom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie v tanečnom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie vo literárno - dramatickom odbore sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa v závislosti od príslušného ročníka pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • skupinové prezenčné vyučovanie v prípravnom štúdiu (kolotoč) sa mení na prezenčné vyučovanie vo forme individuálnych konzultácií; ich rozvrh, frekvencia a rozsah je stanovený po vzájomnom dohovore žiaka (zákonného zástupcu) a triedneho učiteľa, pričom časová dotácia individuálnej konzultácie sa pohybuje v rozmedzí 30 – 45 minút a prebehne minimálne 1x za 2 týždne

 • individuálne prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore pokračuje naďalej v nezmenenom režime

 • Vo všetkých odboroch je možné prezenčné vzdelávanie kombinovať s dištančným, najmä pokiaľ ide o formulovanie zadaní, úloh, či online testovanie vedomostí.

  Hudobná náuka a ostatné skupinovo vyučované predmety (dejiny divadla, výtvarného umenia, tanca...) prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

  Nariadenia o organizovaní prezenčného vyučovania, dôvodoch prechodu na úplné dištančné vzdelávanie a návrate žiaka do vyučovacieho procesu po jeho prerušení zo zdravotných či iných dôvodov ostávajú v platnosti tak, ako sú uvedené v rozhodnutí riaditeľa školy č.3/2020.


  Silvester Lavrík, riaditeľ školy


  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - pdf, docx.

  Pokyn primátorky 9/2020 - pdf.

  Školné a jeho úhrada

  Školné je potrebné uhradiť do 15.9.2020 prevodom na náš účet alebo v hotovosti v kancelárii školy (číslo dverí A2 16 na poschodí), prípadne triednemu učiteľovi. Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo  skupinové vyučovanie a tiež od veku žiaka. Bližšie informácie nájdete v sekcii školné.