PRÍBEHY PONOŽIEK, 27.04.2018

Milí naši priatelia!
Srdečne vás pozývame na veselú a hravú premiéru detského recitačného kolektívu WHITE a ich vtipné spracovanie príbehov ponožiek. Viete, čo sa stane, keď do práčky dáte dve ponožky a z práčky vyberiete iba jednu ? Kde je tá druhá? Neviete? Tak to sa určite príďte pozrieť, kde tá druhá behá a čo zažíva. Potešia sa mladí divadelníci, ktorí si nezbedné ponožky pre vás pripravili. A dajte to, prosím vedieť všetkým, koho poznáte...nech nám je veselo spoločne.
Vstup voľný.
Tešíme sa na vás!
Zuzana Varhaníková

Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

Pozvánka
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou vypisuje termíny pre prijímacie skúšky na štúdium v školskom roku 2018/2019 v termínoch
Bánovce nad Bebravou:
18. a 19. apríla 2018
od 14:00 do 17:00
18. a 19. mája 2018 (aj v sobotu) od 14:00 do 17:00
18. a 19. júna 2018 od 14:00 do 17:00
elokované pracovisko Rybany:
18. mája 2018 od 13:00 do 17:00
18. júna 2018 od 13:00 do 17:00
elokované pracovisko Šišov:
17. mája 2018 od 13:00 do 15:00
20. júna 2018 od 13:00 do 15:00
Uhrovec:
18. mája 2018 od 13:00 do 16:00
18. júna 2018 od 13:00 do 16:00
Tvorivé aktivity na štúdium na základnej umeleckej škole sú adresované deťom od 6 rokov*, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži aj dospelým**.
Prijímacie skúšky uchádzač o štúdium vykonáva pre tieto študijné odbory:
- hudobný (HO)
- výtvarný (VO)
- tanečný (TO)
- literárnodramatický (LDO)
- multimediálny (MO)
Prijímacia skúška sa zameriava na zistenie základných predpokladov potrebných na zvládnutie štúdia vo zvolenom odbore. Prebiehajú formou riadeného rozhovoru, dramatickej hry, resp. praktickej činnosti (spev, tanec, prednes, hudobný a výtvarný prejav...).
*V skupinovom vyučovaní (LDO, VO, TO, výnimočne HO) je možné poskytovať vzdelávanie deťom od 5 rokov.
**Dospelým študentom ZUŠ je možné poskytovať vzdelávanie na základe individuálneho študijného plánu vo všetkých odboroch.
Kontakt a ďalšie informácie: zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk, 038/760 22 79.

ZOSTRIH z DOD 2018

2% Z DANE

Oznam

Aj v tomto roku môžete darovať našej škole Vaše 2 % z dane. Ďakujeme.
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Tlačivo: VYHLÁSENIE


O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 535 žiakov (stav k 15.09.2017) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

Kontakt 

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279