Dokumenty

Príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ŠKOLNÉ)
Zoznam pedagógov/ROZVRHY HODÍN
Rada školy
Združenie rodičov školy
Zmluvy, objednávky, faktúry
Koncepcia riadenia a rozvoja školy
Výročná správa - 2015, 2016
Povinné zverejňovanie informácii za základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Vnútorný organizačný poriadok školy
Školský poriadok školy
Kritéria hodnotenia pedagogického zamestnanca
Tvorba a čerpanie NV a čerpanie dovoleniek
2 percentá dane

Školné

Rozhodnutie o výške školného určeného VZN Mesta Bánovce nad Bebravou - TU.
Platbu môžete uskutočniť:
- v hotovosti - v kancelárii školy každý pracovný deň v čase 7.00 - 15.00 h., po 15.00 h. u triedneho učiteľa
- bezhotovostne - na číslo účtu 2402083856/0200 (IBAN: SK7202000000002402083856 ), do poznámky uviesť meno žiaka.

O nás

Naša škola poskytuje základný stupeň umeleckého vzdelávania. Forma štúdia je individuálna a skupinová. Našu školu navštevuje 535 žiakov (stav k 15.09.2017) z Bánoviec nad Bebravou a širokého okolia. Na škole vyučuje 32 pedagógov.

Kontakt

ZUŠ Dezidera Kardoša
Novomeského 3
957 04 Bánovce nad Bebravou
Tel.č.: 038/7602279