Hudobný odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Literárno - dramatický odbor

Ateliér audiovizuálnej tvorby

Medziodborová spolupráca

Prev
Next

Študijné odbory

Hudobný odbor

je nosnou zložkou vo vyučovacom procese v prezentácii na verejnosti


Hudobný odbor

V hudobnom odbore vyučujeme spev a hru na hudobné nástroje: husle, violončelo, kontrabas, cimbal, gitara, klavír, akordeón, keyboard, organ, bicie, zobcová flauta, priečna flauta, trúbka, lesný roh, klarinet, saxofón.


Literárno - dramatický odbor

kladie dôraz na kultivovaný rečový prejav, v umeleckom prednese s dôrazom na techniku umeleckého prednesu.


Literárno - dramatický odbor

obsahuje pohybové, rečové, dramatické, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiaka.


Tanečný odbor

nie je len mechanické učenie, ale je to hlavne práca s deťmi a rešpektovanie ich osobností a potrieb.


Tanečný odbor

Deti postupne prechádzajú od hudobno – pohybovej prípravy, kde veľkú úlohu zohráva aj korepetítor, cez ľudový tanec, klasický tanec – tzv. balet, scénický, novodobý – moderný, jazzový, spoločenský, historický, tanec iných národov, pantomímu, dejiny tanca.


Výtvarný odbor

Obsahom vyučovania je zvládnutie základných disciplín výtvarného prejavu v ploche i priestore na určitej estetickej úrovni primeranej veku žiaka.


Výtvarný odbor

Vyučovanie prebieha od hravej formy v nižších ročníkoch cez spoznávanie klasických techník a to predovšetkým kresby, maľby, grafiky, modelovania a sochárskej tvorby a ich technologických postupov, ktoré plynule prechádza k experimentovaniu s technikami a ich kombinovaniu vo vyšších ročníkoch.


Ateliér multimediálnej tvorby

aktívne zapája žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami.


Ateliér multimediálnej tvorby

umožňuje žiakovi lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. Štúdium zahŕňa fotografiu, video, počítačovú grafiku, animáciu.


Medziodborová spolupráca

spája žiakov všetkých odborov na spoločných projektoch.


Medziodborová spolupráca

podporuje spoluprácu žiakov hudobného, literárno - dramatického, tanečného, výtvarného odboru a ateliéru audiovizuálnej tvorby na spoločných vystúpeniach vrámci školy.