Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

        Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

  Rekonštrukcia školy 2011-2012
Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
      Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

Prev
Next


Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné)


Individuálna forma vyučovania: (hudobný odbor)
- prípravné štúdium 7€/mesiac
- základné štúdium 11€/mesiac
- školné bez dotácie 58,72€/mesiac

Skupinová forma vyučovania: (tanečný, literárno - dramatický, výtvarný odbor, ateliér audiovizuálnej tvorby)
- prípravné štúdium 7€/mesiac
- základné štúdium 7€/mesiac
- školné bez dotácie 18€/mesiac

Školné je potrebné uhradiť v dvoch platbách:
- 1. platba za obdobie september - december (splatnosť do konca septembra)
- 2. platba za obdobie január - jún (splatnosť do konca februára)

Platbu môžete uskutočniť dvoma spôsobmi:
- v hotovosti v kancelárii školy alebo triednemu učiteľovi,
- bezhotovostne bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK7202000000002402083856, do poznámky uveďte meno žiaka.

Podrobnosti