Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

        Rekonštrukcia školy 2011-2012
Divadelno - tanečná sála J. Jesenského

  Rekonštrukcia školy 2011-2012
Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
      Koncertná sála Dezidera Kardoša

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

       Rekonštrukcia školy 2011-2012
                Pavilón A budovy školy

Prev
Next


Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených so štúdiom (školné)


Žiak, ktorý študuje maximálne 2 študijné odbory, má od 5 do 25 rokov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a zároveň zákonný zástupca žiaka odovzdal škole čestné vyhlásenie pre zber údajov:
- 15€/mesiac

Žiak, ktorý navštevuje tretí a ďalší študijný odbor:
- 40€/mesiac

Žiak, ktorý má od 5 do 25 rokov podľa stavu k 15. septembru a zároveň zákonný zástupca neodovzdal čestné vyhlásenie pre zber údajov alebo žiak starší ako 25 rokov:
- 40€/mesiac


Školné je potrebné uhradiť v dvoch platbách:
- 1. platba za obdobie september - december (splatnosť do konca septembra)
- 2. platba za obdobie január - jún (splatnosť do konca februára)

Platbu môžete uskutočniť dvoma spôsobmi:
- v hotovosti v kancelárii školy alebo triednemu učiteľovi,
- bezhotovostne bankovým prevodom na účet:
IBAN: SK7202000000002402083856, do poznámky uveďte meno žiaka.

Podrobnosti